Disclaimer & Privacyverklaring

Over deze web-stie

De inhoud van deze website wil niet meer zijn dan een eerste kennismaking met onze imkerij.

  • De informatie met betrekking tot onze producten (honing, bestuiving en educatie) is zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk weergegeven. Uiteraard proberen we de gegevens up-to-date te houden.

  • De ‘imkerverhalen’ proberen niet meer dan een persoonlijke impressie van onze werkzaamheden te geven. Ze zijn zeker NIET bedoeld als leidraad voor self-made imkers. Informatie over scholing en begeleiding van (nieuwe) imkers vindt u niet hier, maar onder de kop ‘educatie’.

De inhoud van deze website vormt geen ecologisch of medisch advies. Elke aansprakelijkheid van imkerij Beezzzz, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site, wordt voor zover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Copyright (auteursrecht)/Intellectuele eigendomsrechten - foto’s

De meeste foto’s en/of video’s zijn door onze imkerij zelfgemaakt, of direct verkregen. Alle auteursrechten rusten bij de stadsimkerij Beezzzz.

  • Onze imkerij organiseert vaak zogeheten ‘open ontmoetingen’ Voor zover mogelijk is voor het gebruik van ‘groepsfoto’s’ alle aanwezigen om toestemming gevraagd. Mocht dat om welke reden dan ook niet gelukt zijn, dan wordt u verzocht dat per ommegaande aan ons te laten weten. Wij zullen de foto dan direct verwijderen.

  • Onze imkerij mengt zich veelvuldig in discussies met betrekking tot ecologie, klimaatverandering & biodiversiteit In dat verband delen we dan ook graag plaatjes van internet of sociale media. Voor zover mogelijk zullen de auteur(s) van deze informatie uiteraard genoemd worden. Mocht dat om welke reden niet zo zijn, dan verzoeken wij u per ommegaande bij ons te melden.

Wij moedigen iedereen aan om de informatie in met name de iMKERVERHALEN door te geven, en verder te verspreiden. We stellen het zeer op prijs om van lezers ook een mening terug te krijgen. Graag nodigen wij u daarom uit om ons per mail of app te berichten. Echter: om te voorkomen dat op deze site een babylonische spraakverwarring ontstaat, doen we dat liever 1-op-1 dan hier ter plekke.

In geval van vragen of klachten met betrekking tot deze website kan contact worden opgenomen via de mail: info@beezzzz.nl