Dossier Vredelust

HET VERHAAL

Hierbij geef ik mijn onderzoeksresultaten van een week onderzoek weer. en wel in historische volgorde, vanaf zo 2018:

(Hoe de geschiedenis van voor 2018 in elkaar steekt ? Daar weet ik iets (maar lang niet alles) van

++ In februari 2018 meldt het Eindhovens Dagblad dat er veel subsidie wordt verstrekt uit de pot van monumentenzorg. 3 miljoen voor 10 Brabantse Monumenten. 400.000 Euro alleen al voor huisje ‘Vredelust’.

++ In juli 2018 meldt het Brabants Dagblad trots dat het oude huisje ‘Vredelust’ wordt verbouwd tot een ‘sfeervol Tilburgs Buiten’
Onze imker heeft bijen op 20 meter afstand van het huisje en vraagt zich inmiddels af hoe je hier straks zoveel mensen kunt ontvangen. Wandelaars …. maar straks ook auto’s met bijbehorende wegen, parkeerplaatsen etc.

En dat terwijl hij nu juist te horen heeft gekregen dat de vijver bij zijn bijen (nogmaals op slechts 25 m) van het monument zo beschermd is dat hij er niet meer met zijn auto om heen mag rijden.

++ In de zomer/najaar van 2018 begint men met de verbouw van het vervallen huis. Iedereen blij … denken sommigen …. Eindelijk een mooie bestemming (luxe restaurant) voor dit monument

++ Op 20 augustus stelt de PvdA-fractie in de Tilburgse raad vragen over hoe het monumentale en waardevolle groen beschermd gaat worden tijdens de restauratie? Wethouder Jacobs stuurt hen met een kluitje in het riet, zo blijkt later

++ In januari 2019 beginnen de problemen. Ineens merken vaste bezoekers/ wandelaars van het gebied (waaronder de imker) dat men is begonnen met het uitdunnen van het bos. Oke …. Vragen stellen. Via de PvdA fractie hoort hij dat er (in Tilburg) een aanvraag lopende is voor de aanbouw van een serre aan de monumentale villa en voor de kap van 1 boom ….. Vooral dat laatste zou mogelijk de eerste juridische mogelijkheid bieden om nog iets te doen.

Indachtig het feit dat er (dus) nog een aanvraag komt voor de kap van een monumentale boom, lijkt de uitdunning voorlopig dus beperkt te moeten blijven. Waarom zou die ene monumentale boom de allerlaatste (monumentale boom) zijn ????
In de weken daarna vraagt de imker om informatie. Het blijkt dat de provincie verantwoordelijk is voor dit gebied. En dus niet de gemeente Tilburg. Omdat de provincie verantwoordelijk is valt alles onder de ‘boswet’. Onder die wet mag een dunning plaatsvinden.

++ Op zondag 10 februari 2019 blijkt het tegendeel … Hoe naief kun je zijn als burger/imker ??? …. Maar vooral: Hoe brutaal kun je zijn als eigenaar van zo’n prachtig landgoed. Het blijkt dat men in de voorafgaande dagen zo’n 20 monumentale bomen heeft omgezaagd. Iedereen schrikt

++ Op dinsdag 12 februari neemt een ecoloog van de gemeente deel aan een rondleiding. Hij schrikt, maar laat zich verder niet uit. Nog diezelfde avond vraagt de imker aan de ecoloog van de gemeente ‘of er nog juridische mogelijkheden liggen’. Hij krijgt als antwoord dat het een provinciezaak is. En dus belt en mailt hij met de provincie.

++ Woensdag 13 februari komt de provincie kijken. De ambtenaar schrikt, en laat eigenlijk al weten dat hij een boete gaat uitschrijven. Al kan die niet veel hoger zijn dan ongeveer 3.000 euro (totaal) …. een schijntje …. De eigenaar lacht zich rot ….

++ In de dagen daarna gaat de imker verder met zijn speurtocht.
▪ Hij kan zich als maar niet voorstellen dat er geen natuurwaarden zijn omschreven

voor het gebied ? Maar ja …. navraag bij de provinciale diensten leerde hem in de voorbijgaande weken dat in alle vergunningen bij monumentenzorg NIETS is geregeld over de monumentale

omgeving. Monumentenzorg waakt in Nederland alleen over monumentale stenen. Niet over (onbeschreven) monumentale bomen of andere flora en fauna ….. althans: zo lijkt het !

++ Via via vindt de imker uit dat er wel degelijk zulke documenten zijn ! Een uit 2014 en een uit 2016 . Die zijn explosief !!!
Het document uit 2014 is het meest volledig. Het is opgemaakt voor de ecoloog van de gemeente Tilburg. Er blijken zwaar beschermde vleermuizen en salamanders te zijn IN en rondom het huisje vredelust ! Beiden vallen onder de hoogste categorie natuurbescherming. Volgens de wet is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook vliegroutes en jachtgebieden.

Opvallend is dat het rapport uit 2016 heel anders van toon is dan het rapport uit 2014. Het 2016- rapport is dan ook geschreven voor de afdeling ‘ruimte-ontwikkeling’ van de gemeente Tilburg Op maandag 18 februari komt onderstaande (integrale) reactie van ecologica per mail binnen.

++ ‘In de procedure tot het komen van plannen zijn fouten gemaakt, is mijn indruk. Zo vind ik het vreemd dat na de rapportage van ons onderzoek een ander bureau (BRO) wederom is gevraagd voor een beoordeling en dat dit bureau onze rapportage niet heeft meegenomen in haar beoordeling. Wellicht wist het bureau niets van ons eerdere onderzoek, maar dan bevreemd mij het dat de gemeente, onze opdrachtgever, het bureau hier niet op gewezen heeft. In principe is de conclusie van de beoordeling door BRO gelijk aan dat van ons, met het verschil dat wij al reeds een nader onderzoek hadden uitgevoerd dat antwoord gaf op de vragen die BRO in haar beoordeling stelt.

Verder zijn de onderzoeksgegevens van ons nader onderzoek uit 2014 inmiddels verouderd. Zeker met betrekking tot vleermuizen geven de resultaten geen actueel beeld meer van het gebruik van de bebouwing en de bomen door vleermuizen. Ook de verspreiding van streng beschermde amfibieën kan veranderd zijn. Bovendien zijn inmiddels de kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) strenger beschermd in Noord-Brabant, die wel degelijk te verwachten zijn in de schuurtjes en rommelhoekjes rondom de bebouwing. Al met al geven de huidig uitgevoerde onderzoeken dus geen voldoende actueel beeld van het voorkomen van beschermde soorten in de bebouwing en het omliggende bos om een conclusie te kunnen trekken of de Wet natuurbescherming wel of niet wordt overtreden. De kans is groot dat de eerder aangetroffen soorten en wellicht andere soorten die inmiddels een strengere bescherming genieten van de bebouwing en omgeving gebruik maken. Daar dient dan rekening mee te worden gehouden bij plannen’ ++

Hiermee wordt het een politieke zaak. Het is nu aan de politiek om uit te vinden hoe het in 2016 zat. ‘wie had, wanneer, waarom wel … en/of toch weer niet weet had van het document uit 2014’ …..
In 2016 vindt er een ‘herbegrenzing’ plaats van het perceel Bredaseweg 546 (Huize Vredelust). Ten behoeve van de plannen van de gemeente Tilburg (bouwen van een luxe restaurant) worden er stukken grond geruild. ‘Sim salla bim’: We pakken een stukje natuur … we maken er ‘bouwgrond’ van …. en ach … dan compenseren we elders wel …. Vraag van de imker is waarom hier de ecologen hebben liggen slapen ? Vermoedelijk was de druk zo groot ‘dat protesteren toch geen zin had’ ? …. Nu is de zaak legaal, en kan er dus -ten aller tijde- gebouwd worden.

=========

Op vrijdag 22 februari schrijf ik een voorlopige slotconclusie

Beste mensen,

Woensdag hadden wij een goed gesprek op het stadhuis. Vandaag een even goed gesprek ter plekke op Vredelust
Ik merk -na afloop van ieder gesprek- dat mijn VERDRIETIG gevoel groter en groter wordt.

Mijn hart werd en wordt stil toen ik zag en zie hoe de natuur op Vredelust is vernietigd.
Ik heb gepoogd om mijn groot verdriet …. (soms ook woede) op tafel te leggen.
Daar waar ik nog niet met mijn auto om een poel voor kamsalamanders mag rijden, mag een projectontwikkelaar gewoon zijn gang gaan.

En als hij dat doet op deze schandalige manier ook …

De discussies -zowel woensdag als ook vanmiddag- gaan over procedures en wetten.
We praten over bomenkaarten van 20 jaar oud, die nu niet meer te vinden zijn ….
Mogelijk liggen ze bij de gemeente, die soms wel en soms niet (meer) verantwoordelijk is ? Maar ze zouden ook bij de provincie kunnen liggen
De projectontwikkelaar heeft ze in ieder geval nooit gezien, en kon er dus ook geen rekening mee houden 🙂
We hebben het over verantwoordelijkheden, die noch bij de provincie … noch bij de gemeente liggen.

Ik als simpele ziel voel elke seconde de ONWIL om me met dat soort dingen bezig te houden. De projectonwikkelaar houdt zich stil, en hoopt dat het wel overwaait …. En dat zal zeker zo gebeuren.
Hij zal het plan een klein beetje aanpassen, en vervolgens met het grote geld (of een heeeeel klein beetje minder?) geruisloos van het toneel verdwijnen

Er zijn veel te veel die ‘het allemaal wel goed vinden’ …. We stonden er bij en keken er naar

Ik heb woensdag al gezegd dat er voor mij maar één echte vraag onder alles schuilt.
En die luidt: WAAROM IS DE OVERWINNING UITEINDELIJK ALTIJD VOOR DIEGENE MET DE GROOTSTE BUIDEL GELD ???
Alle andere dingen LIJKEN belangrijk, totdat er geld in het spel is.

In de afgelopen week hebben minstens 3 mensen -onafhankelijk van elkaar- verteld dat ook zij graag huize Vredelust hadden willen kopen.
In een eerder of later stadium zijn zij ieder uitgesloten, voordat er een serieus gesprek plaats kon vinden.

In mijn ogen is er vanaf het eerste begin -door bijna iedereen- voor gekozen om op de plek van de natuur, huize Vredelust …. een restaurant te bouwen.
Daar heeft de politiek voor gekozen, daar hebben de verschillende ambtenaren zich bij neergelegd …..

Nogmaals – dat is geen verwijt aan een individuele ambtenaar, maar aan de hele ambtelijke organisatie … en met name de politiek verantwoordelijken daarboven …

Jammer vind ik het dat bij al dit soort gelegenheden geen (euro-)waarde kan worden toegekend aan een boom, aan een salamander of een vleermuis.
Jammer …. want dan was de projectontwikkelaar nu failliet geweest.

Zoals ik hierboven heb aangegeven. Ik trek me terug.
Mijn verdriet wordt alleen maar nog groter als ik aan dit soort zaken aandacht besteedt.