Dossier Vredelust

Bomenkap Vredelust, Bredaseweg 456

++ In juli 2018 meldt het Brabants Dagblad trots dat het oude huisje ‘Vredelust’ wordt verbouwd tot een ‘sfeervol Tilburgs Buiten’

Onze imker heeft bijen op 20 meter afstand van het huisje en vraagt zich inmiddels af hoe je hier straks zoveel mensen kunt ontvangen. Wandelaars …. maar straks ook auto’s met bijbehorende wegen, parkeerplaatsen etc.
En dat terwijl hij nu juist te horen heeft gekregen dat de vijver bij zijn bijen (nogmaals op slechts 25 m) van het monument zo beschermd is dat hij er niet meer met zijn auto om heen mag rijden.

++ In de zomer/najaar van 2018 begint men met de verbouw van het vervallen huis. Iedereen blij … denken sommigen …. Eindelijk een mooie bestemming (luxe restaurant) voor dit monument 

++ Op 20 augustus stelt de PvdA-fractie in de Tilburgse raad vragen over hoe het monumentale en waardevolle groen beschermd gaat worden tijdens de restauratie? Wethouder Jacobs stuurt hen met een kluitje in het riet, zo blijkt later

++ In januari 2019 beginnen de problemen. Ineens merken vaste bezoekers/ wandelaars van het gebied (waaronder de imker) dat men is begonnen met het uitdunnen van het bos. Oke …. Vragen stellen.
In de weken daarna vraagt de imker om informatie. Het blijkt dat de provincie verantwoordelijk is voor dit gebied. En dus niet de gemeente Tilburg. Omdat de provincie verantwoordelijk is valt alles onder de ‘boswet’. Onder die wet mag een dunning plaatsvinden.

++ Op zondag 10 februari 2019 blijkt het tegendeel … Hoe naief kun je zijn als burger/imker ??? …. Maar vooral: Hoe brutaal kun je zijn als eigenaar van zo’n prachtig landgoed. Het blijkt dat men in de voorafgaande dagen zo’n 20 monumentale bomen heeft omgezaagd. Iedereen schrikt
++ Op dinsdag 12 februari neemt een ecoloog van de gemeente deel aan een rondleiding. Hij schrikt, maar laat zich verder niet uit. Nog diezelfde avond vraagt de imker aan de ecoloog van de gemeente ‘of er nog juridische mogelijkheden liggen’. Hij krijgt als antwoord dat het een provinciezaak is. En dus belt en mailt hij met de provincie.
++ Woensdag 13 februari komt de provincie kijken. De ambtenaar schrikt, en laat eigenlijk al weten dat hij een boete gaat uitschrijven. Al kan die niet veel hoger zijn dan ongeveer 3.000 euro (totaal) …. een schijntje …. De eigenaar lacht zich rot ….
++ Via via vindt de imker oude documenten zijn ! Een uit 2014 en een uit 2016 . Die zijn explosief !!!

Het document uit 2014 is het meest volledig. Het is opgemaakt voor de ecoloog van de gemeente Tilburg. Er blijken zwaar beschermde vleermuizen en salamanders te zijn IN en rondom het huisje vredelust ! Beiden vallen onder de hoogste categorie natuurbescherming. Volgens de wet is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook vliegroutes en jachtgebieden.
Opvallend is dat het rapport uit 2016 heel anders van toon is dan het rapport uit 2014. Het 2016- rapport is dan ook geschreven voor de afdeling ‘ruimte-ontwikkeling’ van de gemeente Tilburg Op maandag 18 februari komt onderstaande (integrale) reactie van ecologica per mail binnen.
++ ‘In de procedure tot het komen van plannen zijn fouten gemaakt, is mijn indruk. Zo vind ik het vreemd dat na de rapportage van ons onderzoek een ander bureau (BRO) wederom is gevraagd voor een beoordeling en dat dit bureau onze rapportage niet heeft meegenomen in haar beoordeling. Wellicht wist het bureau niets van ons eerdere onderzoek, maar dan bevreemd mij het dat de gemeente, onze opdrachtgever, het bureau hier niet op gewezen heeft. In principe is de conclusie van de beoordeling door BRO gelijk aan dat van ons, met het verschil dat wij al reeds een nader onderzoek hadden uitgevoerd dat antwoord gaf op de vragen die BRO in haar beoordeling stelt.
Verder zijn de onderzoeksgegevens van ons nader onderzoek uit 2014 inmiddels verouderd. Zeker met betrekking tot vleermuizen geven de resultaten geen actueel beeld meer van het gebruik van de bebouwing en de bomen door vleermuizen. Ook de verspreiding van streng beschermde amfibieën kan veranderd zijn. Bovendien zijn inmiddels de kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) strenger beschermd in Noord-Brabant, die wel degelijk te verwachten zijn in de schuurtjes en rommelhoekjes rondom de bebouwing. Al met al geven de huidig uitgevoerde onderzoeken dus geen voldoende actueel beeld van het voorkomen van beschermde soorten in de bebouwing en het omliggende bos om een conclusie te kunnen trekken of de Wet natuurbescherming wel of niet wordt overtreden. De kans is groot dat de eerder aangetroffen soorten en wellicht andere soorten die inmiddels een strengere bescherming genieten van de bebouwing en omgeving gebruik maken. Daar dient dan rekening mee te worden gehouden bij plannen’

In 2016 vindt er een ‘herbegrenzing’ plaats van het perceel Bredaseweg 546 (Huize Vredelust). Ten behoeve van de plannen van de gemeente Tilburg (bouwen van een luxe restaurant) worden er stukken grond geruild. ‘Sim salla bim’: We pakken een stukje natuur … we maken er ‘bouwgrond’ van …. en ach … dan compenseren we elders wel …. Vraag van de imker is waarom hier de ecologen hebben liggen slapen ? Vermoedelijk was de druk zo groot ‘dat protesteren toch geen zin had’ ? …. Nu is de zaak legaal, en kan er dus -ten aller tijde- gebouwd worden.

++ In september 2019 komt de toekomst van het gebied weer aan bod. Op 2 september is er in Tilburg een speciale raadsbijeenkomst over ‘alles wat er op Vredelust’ gebeurde in de afgelopen tijd.
Het blijkt dat er een officieel rapport is opgemaakt ten behoeve van de gemeente Tilburg. Daarin staat de totale schade van de bomenkap in het voorjaar.

++ 20 bomen van elk meer dan een meter doorsnede Waarde: € 37.358

++ Opbrengst voor de eigenaar
Waarde van het gekapte hout Waarde: € 12.334

++ Boete voor de eigenaar NUL KOMMA NUL

Verder blijkt dat gemeente, noch provincie bereid zijn om de projectontwikkelaar te vervolgen en een boete uit te delen. De wethouder zegt letterlijk dat we daarvoor naar ‘de groene BOA’ moeten.
En dus gaat de imker op zoek naar deze mysterieuze BOA (constrictor).
Het blijkt dat er ook daar iets is misgegaan: De -in februari- dienstdoende BOA was begonnen met het schrijven van een proces verbaal, maar kreeg vervolgens een ongeval. Er heeft geen overdracht van de zaak plaatsgevonden en dus is de strafvervolging stopgezet’ …. tja ….

++ In het voorjaar van 2020 vinden er weer allerlei nieuwe ontwikkelingen plaats. De projectontwikkelaar en de gemeente Tilburg zijn er inmiddels achter dat de kleine parkeerplaats, direct naast het nieuwe restaurant verkeerd ligt. Men zou het liefst een nieuwe parkeerplaats aanleggen, aan de Pompstationweg. ….. Maar daarmee wordt de te verwachtte stroom recreanten nog veel groter dan nu al gepland. De gevolgen voor de natuur laten zich raden.

++ Onduidelijk is welke gevolgen verdergaande recreatisering van de omgeving heeft op de populatie zeldzame kamsalamanders.