Huize ‘vredelust’

(Een antwoord aan het Brabants Dagblad)

Een monumentaal pand
in een even zo monumentale omgeving

Uiteraard hebben wij het stuk in het BD van jl. zaterdag gelezen. Het stuk bevat veel om over na te denken. Lopen we in de zaak ‘Vredelust’ met de koppen tegen elkaar en zijn er alleen maar verliezers ? … Wij weet het niet. De tijd zal het leren … Graag wil ik -als lid van de actiegroep- mijn mening geven.

Laat ik heel positief beginnen. Afgelopen zondagmiddag waren we met velen op een korte bijeenkomst rondom de bijen bij de villa. Opvallend vond ik dat ieder van ons zich al jaren afvraagt, waarom een historisch belangrijk pand als Huize Vredelust zo lang zo slecht onderhouden is geweest. Ieder van ons heeft zich al die jaren afgevraagd waarom eerst de gemeente -en vervolgens een Belg- het pand zo lang hebben ‘vergeten’. Wij zijn dus absolute voorstander van het opknappen van het pand. De bijdrage uit het monumentenfonds (400.000 Euro subsidiegeld van ons allemaal !) lijkt ons dus meer dan terecht voor een zo beeldbepalend monument in onze stad.

Maar bij dit monumentale pand hoorde vanaf het allereerste begin een even monumentale (‘Engelse) tuin’. In de loop van lange tijd zijn -gelukkig- het huis EN de haar omringende omgeving samen bewaard gebleven. In de vergetelheid van de geschiedenis is het huisje langzaam bijna ingestort. Maar de tuin is er -in ecologisch opzicht- alleen maar mooier op geworden !! Er vlogen drie roofvogels boven het pand gisteren …. We hoorden de spechten al roffelend het voorjaar aankondigen. En we weten nu allemaal dat er ook zeldzame vleermuizen en salamanders zitten.

Wij zouden graag zien dat de beleidsmakers in Tilburg zich niet alleen inzetten voor de historische ‘blok stenen’ van het voormalig pand Huize Vredelust. En daarbij de even zo historische omgeving (de tuin) van hetzelfde pand vergeten, of -zoals in de afgelopen dagen- zelfs vernietigen. Wij vragen ons af waarom een monumentale boom niet telt … waarom een vleermuis een lastig beest is, dat de ‘dollartekens’ dwarszit. … En dan te bedenken dat de wethouder zelf ooit eens zei dat ‘dit de ingangspoort van ons Stadbos013 is’ !!

Wij als actievoerders zouden héél graag een klein ‘theehuis’ willen maken van ‘huize Vredelust’. Dit theehuis zou een prima ingangspoort kunnen zijn van ons mooie Stadbos013. Een informatiepunt van waaruit rondleidingen en educatie worden gegeven. Maar niet meer dan dat.

Wij vragen de beleidsmakers van onze stad om eerst het vertrouwen te herstellen; eerst en vooral met ons in gesprek te gaan over hoe we de inmense schade aan de natuur van de afgelopen weken kunnen herstellen. Pas daarna willen wij (heel graag !!) praten over een klein theehuis, maar dan zonder grote parkeerplaats … zonder pronkende luxe. Wij vragen onze beleidsmakers dringend om (de ingang van) ONS Stadbos013 te beschermen tegen de grootheidswaanzin van het grote geld. Die heeft immers in de afgelopen weken veel meer kapot gemaakt dan ons allen lief is …..

Namens velen
Marcel Horck, stadsimker

Huize Vredelust – ‘it stinks’

Update maandagmiddag 18/02

HUIZE VREDELUST … ’IT STINKS’ …. en niet zo’n klein beetje ook

Hierbij geef ik mijn onderzoeksresultaten van een week onderzoek weer. en wel in historische volgorde, vanaf zo 2018:

(Hoe de geschiedenis van voor 2018 in elkaar steekt ? Daar weet ik iets (maar lang niet alles) van)

++ In februari 2018 meldt het Eindhovens Dagblad dat er veel subsidie wordt verstrekt uit de pot van monumentenzorg. 3 miljoen voor 10 Brabantse Monumenten. 400.000 Euro alleen al voor huisje ‘Vredelust’.

++ In juli 2018 meldt het Brabants Dagblad trots dat het oude huisje ‘Vredelust’ wordt verbouwd tot een ‘sfeervol Tilburgs Buiten’

Onze imker heeft bijen op 20 meter afstand van het huisje en vraagt zich inmiddels af hoe je hier straks zoveel mensen kunt ontvangen. Wandelaars …. maar straks ook auto’s met bijbehorende wegen, parkeerplaatsen etc.
En dat terwijl hij nu juist te horen heeft gekregen dat de vijver bij zijn bijen (nogmaals op slechts 25 m) van het monument zo beschermd is dat hij er niet meer met zijn auto om heen mag rijden.

++ In de zomer/najaar van 2018 begint men met de verbouw van het vervallen huis. Iedereen blij … denken sommigen …. Eindelijk een mooie bestemming (luxe restaurant) voor dit monument

++ Op 20 augustus stelt de PvdA-fractie in de Tilburgse raad vragen over hoe het monumentale en waardevolle groen beschermd gaat worden tijdens de restauratie? Wethouder Jacobs stuurt hen met een kluitje in het riet, zo blijkt later

++ In januari 2019 beginnen de problemen. Ineens merken vaste bezoekers/ wandelaars van het gebied (waaronder de imker) dat men is begonnen met het uitdunnen van het bos. Oke …. Vragen stellen. Via de PvdA fractie hoort hij dat er (in Tilburg) een aanvraag lopende is voor de aanbouw van een serre aan de monumentale villa en voor de kap van 1 boom ….. Vooral dat laatste zou mogelijk de eerste juridische mogelijkheid bieden om nog iets te doen.
Indachtig het feit dat er (dus) nog een aanvraag komt voor de kap van een monumentale boom, lijkt de uitdunning voorlopig dus beperkt te moeten blijven. Waarom zou die ene monumentale boom de allerlaatste (monumentale boom) zijn ????

In de weken daarna vraagt de imker om informatie. Het blijkt dat de provincie verantwoordelijk is voor dit gebied. En dus niet de gemeente Tilburg. Omdat de provincie verantwoordelijk is valt alles onder de ‘boswet’. Onder die wet mag een dunning plaatsvinden.

++ Op zondag 10 februari 2019 blijkt het tegendeel … Hoe naief kun je zijn als burger/imker ??? …. Maar vooral: Hoe brutaal kun je zijn als eigenaar van zo’n prachtig landgoed. Het blijkt dat men in de voorafgaande dagen zo’n 20 monumentale bomen heeft omgezaagd. Iedereen schrikt

++ Op dinsdag 12 februari neemt een ecoloog van de gemeente deel aan een rondleiding. Hij schrikt, maar laat zich verder niet uit. Nog diezelfde avond vraagt de imker aan de ecoloog van de gemeente ‘of er nog juridische mogelijkheden liggen’. Hij krijgt als antwoord dat het een provinciezaak is. En dus belt en mailt hij met de provincie.

++ Woensdag 13 februari komt de provincie kijken. De ambtenaar schrikt, en laat eigenlijk al weten dat hij een boete gaat uitschrijven. Al kan die niet veel hoger zijn dan ongeveer 3.000 euro (totaal) …. een schijntje …. De eigenaar lacht zich rot …..

++ In de dagen daarna gaat de imker verder met zijn speurtocht.

 • Hij kan zich als maar niet voorstellen dat er geen natuurwaarden zijn omschreven voor het gebied ? Maar ja …. navraag bij de provinciale diensten leerde hem in de voorbijgaande weken dat in alle vergunningen bij monumentenzorg NIETS is geregeld over de monumentale omgeving. Monumentenzorg waakt in Nederland alleen over monumentale stenen. Niet over (onbeschreven) monumentale bomen of andere flora en fauna ….. althans: zo lijkt het !

++ Via via vindt de imker uit dat er wel degelijk zulke documenten zijn ! Een uit 2014 en een uit 2016 . Die zijn explosief !!!
Het document uit 2014 is het meest volledig. Het is opgemaakt voor de ecoloog van de gemeente Tilburg. Er blijken zwaar beschermde vleermuizen en salamanders te zijn IN en rondom het huisje vredelust ! Beiden vallen onder de hoogste categorie natuurbescherming. Volgens de wet is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. In het geval van vleermuizen gaat het hier niet alleen om verblijfplaatsen, maar ook vliegroutes en jachtgebieden. 

Opvallend is dat het rapport uit 2016 heel anders van toon is dan het rapport uit 2014. Het 2016-rapport is dan ook geschreven voor de afdeling ‘ruimte-ontwikkeling’ van de gemeente Tilburg

Op maandag 18 februari komt onderstaande (integrale) reactie van ecologica per mail binnen.

++ ‘In de procedure tot het komen van plannen zijn fouten gemaakt, is mijn indruk. Zo vind ik het vreemd dat na de rapportage van ons onderzoek een ander bureau (BRO) wederom is gevraagd voor een beoordeling en dat dit bureau onze rapportage niet heeft meegenomen in haar beoordeling. Wellicht wist het bureau niets van ons eerdere onderzoek, maar dan bevreemd mij het dat de gemeente, onze opdrachtgever, het bureau hier niet op gewezen heeft. In principe is de conclusie van de beoordeling door BRO gelijk aan dat van ons, met het verschil dat wij al reeds een nader onderzoek hadden uitgevoerd dat antwoord gaf op de vragen die BRO in haar beoordeling stelt.

Verder zijn de onderzoeksgegevens van ons nader onderzoek uit 2014 inmiddels verouderd. Zeker met betrekking tot vleermuizen geven de resultaten geen actueel beeld meer van het gebruik van de bebouwing en de bomen door vleermuizen. Ook de verspreiding van streng beschermde amfibieën kan veranderd zijn. Bovendien zijn inmiddels de kleine marterachtigen (bunzing, wezel en hermelijn) strenger beschermd in Noord-Brabant, die wel degelijk te verwachten zijn in de schuurtjes en rommelhoekjes rondom de bebouwing. Al met al geven de huidig uitgevoerde onderzoeken dus geen voldoende actueel beeld van het voorkomen van beschermde soorten in de bebouwing en het omliggende bos om een conclusie te kunnen trekken of de Wet natuurbescherming wel of niet wordt overtreden. De kans is groot dat de eerder aangetroffen soorten en wellicht andere soorten die inmiddels een strengere bescherming genieten van de bebouwing en omgeving gebruik maken. Daar dient dan rekening mee te worden gehouden bij plannen’ ++

Hiermee wordt het een politieke zaak. Het is nu aan de politiek om uit te vinden hoe het in 2016 zat. ‘wie had, wanneer, waarom wel … en/of toch weer niet weet had van het document uit 2014’ …..

In 2016 vindt er een ‘herbegrenzing’ plaats van het perceel Bredaseweg 546 (Huize Vredelust). Ten behoeve van de plannen van de gemeente Tilburg (bouwen van een luxe restaurant) worden er stukken grond geruild. ‘Sim salla bim’: We pakken een stukje natuur … we maken er ‘bouwgrond’ van …. en ach … dan compenseren we elders wel …. Vraag van de imker is waarom hier de ecologen hebben liggen slapen ? Vermoedelijk was de druk zo groot ‘dat protesteren toch geen zin had’ ? …. Nu is de zaak legaal, en kan er dus -ten aller tijde- gebouwd worden.

Wordt vervolgd.

Het tellen van ‘de bloemetjes via de bijtjes’

In 2018 verschenen er alarmerende berichten over ‘de stand van de insecten’. In de afgelopen 25 jaar is de insectenstand met maar liefst 75% afgenomen. Eén van de grootste problemen is het ‘voedselaanbod’. (Waar bloeien er nog bloemen ? …. het hele jaar door ….) … voor ons imkers is dat niet meer dan ‘oud nieuws’. Nu nog het ‘wetenschappelijk’ bewijs.

Onze imkerij heeft het idee opgevat om via een digitale bijenkast ‘de bloemetjes te tellen via de bijtjes’. Om het heel simpel samen te vatten: Daar waar er veel bloemen zijn, daar gaat het goed met de bijen en zal de honing binnenvloeien …. en dat op haar beurt is duidelijk te zien op onze digitale weegschaal.

Meerdere scholen hebben gezegd mee te willen doen in ons project. En in de afgelopen weken hebben ook bedrijven interesse getoond om ons project te financieren.

Op donderdagmiddag 31 januari willen we ons project nogmaals toelichten. Als u ons een mailtje stuurt krijgt u van ons een uitnodiging. Zet u er dan even bij dat u via de website van Beezzzz komt ? (Ps. de web-site van de NBV vermeldt een verkeerde plaatsnaam. De bijeenkomst vind plaats in Berkel Enschot, en NIET in Oirschot)

TV-uitzending op 7 december – Houd u onze bijen in de gaten ?

Onze insecten zijn in groot gevaar !! En daarom vragen wij u om hulp bij een landelijk unieke pilot !

Onze stadsimkerij BeeZzzz heeft het idee opgevat om de stand van de natuur -letterlijk- in beeld te brengen. Dat doen we door middel van de nieuwste techniek: Digitale bijenkasten met live data van beep
Wij hebben ons voorgenomen om in Tilburg de stand van de natuur te bestuderen. En daarbij vormen onze honingbijen als het ware ‘de vinger aan de pols van de biodiversiteit’. Want waar de bijen het goed doen zijn er ook meer gezonden planten en dieren.

Nog dit voorjaar zullen de eerste bijenvolken on-line te volgen zijn. Vanaf dat moment is het voor iedere deelnemende partij mogelijk om vanachter de lap-top of mobiele telefoon de ‘bewegingen’ van elke (digitaal uitgeruste) bijenkast te volgen.

Verschillende organisaties en individuen in Tilburg hebben ons initiatief inmiddels omarmt. Zij willen graag meedoen aan onze monitoring. De eerste (Tilburgse) bedrijven hebben toegezegd ons initiatief ook financieel mogelijk te willen maken. Het idee is dat ieder deelnemend bedrijf zelf een bijenkast krijgt en er tegelijkertijd ook eentje voor een school sponsort. Zo vormen bedrijfsleven en onderwijs één team. En tegelijkertijd vergroten we het gebied van het onderzoek en creëren we bewustzijn bij de jongere generaties !

Voor deze landelijk unieke pilot zijn er nog slechts enkele plekken vrij voor deelnemende bedrijven ! Meer informatie kunt u krijgen via de mail

Bij (en) school


In het afgelopen jaar hebben steeds meer scholen uit het basis en middelbaar onderwijs de weg naar onze imkerij gevonden.

Inmiddels hebben wij een compleet programma gemaakt voor de basisscholen.
Mocht u geintresseerd zijn, neem dan gerust even contact met ons op

 • Voor de kleintjes 

  onder ons (groepen 3-5) heeft onze imkerij een aangepast programma.Stadsimker Marcel Horck komt graag naar uw school, om ter plekke aan de jongsten iets te vertellen over de bijen. Uiteraard blijft het dan niet bij ‘vertellen alleen’. De kinderen kunnen bijvoorbeeld ook een imkerpak passen …. honing proeven …. en: In het seizoen neemt de imker zeker ook echte bijen (achter glas) mee naar school.Mocht u (met groep 3-5)  liever op excursie gaan …. dan is een bezoek aan ons bijenhuis mogelijk.

 • ‘Help de bij’ (groep 6-8)

  Samen met ‘Buro Pasta’ ontwikkelden wij een speciaal les-programma voor de groepen 6-8 van de basisschool.
  De leerlingen gaan eerst op excursie naar de imkerij en ontvangen daar een opdracht van de imker. Daarna werken de leerlingen ongeveer 8  weken onder verantwoording van hun eigen leerkracht aan een -door ons ontwikkeld- lespakket. Tot slot komt de imker naar de school om de ideeën en pitches te beoordelen.

  Voor uitvoering van dit project is er subsidie van de Stichting ‘Het groene woud’ beschikbaar.

 • Een (volledige) kinderimkercursus (groep 7/8)

  Sinds enige jaren verzorgt onze imkerij een imker-cursus voor kinderen uit de groepen 7/8 van de basisschool.De cursus begint met enkele lessen theorie:  In het vroege voorjaar komt imker Marcel Horck enkel keren naar school om de nodige basis-kennis over te brengen.
  Daarna -vanaf zo half maart- komen de leerlingen (bijna) wekelijks naar de bijenstal voor de praktijklessen.
  Ook voor de imker is het verrassend om het enthousiasme van de leerlingen te voelen. Op het eind van de cursus krijgen de leerlingen hun diploma ‘beginnend imker’.

 • Insecten-monitoring van het groene schoolplein(Welke school durft?)

  Al geruime tijd zijn we bezig met het ontwikkelen van zogeheten ‘digitale bijenkasten’. Om te beginnen zetten we onze bijen op een real-time weegschaal. Zo kunne we precies zien welk bijenvolk er op welk moment honing haalt (of -als het slechter gaat- honing consumeert)
  Het komend schooljaar zullen de eerste bijenvolken overal on-line te volgen zijn. Vanaf dat moment is het voor iedereen mogelijk om vanachter de lap-top of mobiele telefoon de ‘bewegingen’ van elke (digitaal uitgeruste) bijenkast te volgen.
  Graag zouden wij ons inzetten voor een bijen-monitoring op of rondom een aantal basis-scholen in Brabant. Als het ons lukt om op (of dichtbij) een redelijk aantal scholen in Brabant digitale bijenkasten te plaatsen, dan ontstaat er als vanzelf een mooi netwerk van bijen-/ insectenmonitoring.

  De scholen die voor voldoende bloeiende planten in hun omgeving zorgen, zullen -‘real-time’- op hun PC kunnen zien dat het gewicht van de bijenkast in de loop der tijd omhoog gaat. Daaruit kan de conclusie getrokken worden ‘dat de bijen honing halen’. … Er is dus voldoende voedsel voor de bijen. Verdere aanwijzing is dan ‘dat het de bijen goed gaat’ ……Wij denken inmiddels al over een soort wedstrijd-element. …. Welke school zorgt er het best voor de insecten in haar leefomgeving ?

14/15 juli – Open imkerijdagen

 

Elk jaar houden de imkers in Nederland -ergens rond deze tijd- hun Open imkerijdagen.
Dit jaar is dat in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 juli.

In Tilburg is het imkershuis van Stadsimkerij BeeZzzz zowel op zaterdag als ook op zondag open. Beide dagen van 12 tot 17 uur.

De imkers van de regio Tilburg & Udenhout zullen u op deze dagen graag rondleiden door het boeiende leven van de honingbijen. Wij leggen u graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. We laten u graag zien wat ear zoal komt kijken bij het houden van bijen. Uiteraard bieden wij ook graag onze honing te koop aan.

Stadsimker Marcel Horck zal op deze dagen ook uitleg geven over de ‘eerste digitale bijenkasten in ons land.

Het Elho bijenhuis bevindt zich aan de Atlasstraat 11b te Tilburg, direct onder de windturbine van Elho. Een bezoek is gratis.

‘Kleine’ imkercursussen (voor kinderen en ‘Allochtonen’)

Nog dit voorjaar organiseren we 2 aparte imkercursussen:
De eerste cursus is er eentje voor kinderen uit de laatste klassen van de basisschool. De tweede richt zich speciaal op ‘allochtonen’ (hoewel ik dat een vreselijk woord vind …)
Beide cursussen zijn laagdrempelig en daarmee hopelijk voor iedereen toegankelijk ?
Voor 10 lessen betaal je 75 Euro (7,50 per les) ‘all in’. Op dit moment wordt bekeken of de cursisten een beroep zouden kunnen doen op de gemeentelijke ‘meedoenregeling’.
Voor beide cursussen is er plek voor maximaal 15 deelnemers

CURSUS VOOR KINDEREN – informatiemiddag 21 februari, 15 uur op wijkcentrum ‘de Poorten’, Hasseltstraat Tilburg.
Vorig jaar organiseerden we een eerste imkercursus voor een 10-tal kinderen van de basisschool ‘de Borne’ in Tilburg. Dat was een groot succes. Na afloop was duidelijk dat er in 2018 ook een ‘open cursus’ voor kinderen zou moeten komen. En dat is dus gelukt !
De cursus bestaat uit 2 theorielessen op woensdagmiddag (7 en 28 maart) en daarna 8 praktijklessen op zondagochtend (2 en 22 april, 21 mei, 3 en 10 juni en 1 juli + nog 2 lessen in de zomer)
De praktijklessen op de zondagochtenden zullen plaatsvinden bij het Elho Bijenhuis.

CURSUS ‘imkeren in de Korveltuin’ – voor Syriers en andere Allochtonen – informatieavond 19 februari, 19.30 uur op wijkcentrum ‘Zuiderkwartier’, Wassenaerlaan, Tilburg.
Op speciaal verzoek van onze vriend Ali -uit Syrie- komt er deze unieke imkercursus voor Syriers (en andere allochtonen). De cursus bestaat uit 2 theorielessen op maandagavond (5 en 12 maart) en daarna 8 praktijklessen op zondagmiddag (2 en 22 april, 21 mei, 3 en 10 juni en 1 juli + nog 2 lessen in de zomer)
De praktijklessen vinden plaats in de Korvel-buurttuin, Tilburg-Zuid. De beginnende imkers zullen hier ook hun eerste eigen bijenvolken kunnen plaatsen (voor maximaal 1 jaar)
De lessen zullen in het Nederlands plaatsvinden. Tegelijkertijd is er een vertaling in het Syrisch en/of Arabisch.

 

Cursus drachtplanten voor bijen (en andere insecten)

Het is dramatisch gesteld met de stand van onze insecten. Recent onderzoek stelt dat in 30 jaar tijd ongeveer 75 % (!!) van de insecten is verdwenen. Belangrijkste oorzaak lijkt de intensieve landbouw. Deze laat maar heel weinig plek voor bloeiende bomen, planten en bloemen.

Zoals u allicht weet zaait onze stadsimkerij ieder jaar hectares bijenplanten (o.a. boekweit) in de omgeving van Tilburg. Dit jaar ontstond het idee om ook anderen mee te nemen in dit avontuur. En dus organiseren we dit voorjaar een cursus drachtplanten.

ONZE CURSUS

Onze drachtplantencursus begint met vier donderdagavonden theorie. Onder de deskundige leiding van Rob Verreijken (leraar biologie en KNNV-er) ‘ploeteren’ we ons samen door bloembiologie, bloemen&bijen en latijnse familienamen. Tussendoor besteden we ook aandacht aan de relatie tussen honingbijen en solitaire bijen; en aan het onderscheid tussen gangbare en biologische zaden.

Na vier keer theorie is er ook vier keer praktijk. Vier zaterdagochtenden ‘samen op pad’/ praktijk. We zijn te gast bij enkele hoveniers/groen-bedrijven en bij het Brabants landschap. En dan is er ook nog een ochtend ‘stekken en zaaien’.

Cursus drachtplanten:
Theorie:  11 januari, 8 februari, 8 maart en 5 april (donderdagavonden)
Excursies: 17 februari, 17 maart, 14 april en 12 mei
(zaterdagochtenden)
Prijs: 200 Euro p.p.

Voor meer informatie en opgave-formulier kunt u ons mailen op: info@beezzzz.nl

(De cursus staat open voor imkers en andere geintresseerden)

Het Bijenhuis bij Elho

bijenhuiselhoSinds de zomer van 2016 wij in Tilburg over een prachtig bijenhuis, met een speciale educatieve ruimte. Omdat deze ruimte goed afgesloten is van de bijen zelf, is de kans om gestoken te worden minimaal.

Het bijenhuis leent zich uitstekend voor de ontvangst van groepen. Ideaal voor scholen, maar zeker ook voor de start van een familiefeestje of bedrijfsuitje.

Het bijenhuis is elke zaterdagmiddag geopend (13-16 uur). Atlasstraat 11, Tilburg onder de windmolen van Elho (wintermaanden gesloten)

Cursus korfvlechten in september en oktober

Gravenhorster boogkorf

Eigenlijk zou elke imker minstens eens in zijn leven een bijenkorf moeten vlechten …. Al was het alleen maar om een schepkorf te maken. Dan hoef je volgend jaar niet te stuntelen als er weer eens een zwerm in de boom hangt. Korfvlechten lijkt moeilijk, maar is dat zeker niet !! (Voor een echt mooie korf geldt echter het spreekwoord: ‘Oefening baat kunst’)

Net als vorig jaar willen we ook de komende herfst weer een cursus korfvlechten starten. We beginnen met 4 dinsdagavonden (13, 20, 27 september en 4 oktober, 19.30 uur (tot ongeveer 21.30 uur)

het nodig zijn dan kunnen we altijd nog een extra avond organiseren. Voor wie wil gaan we ook nog een middag ‘pijpestro snijden’ op de hei.

De cursus is dit jaar op het Elho Bijenhuis, aan de Atlasstraat 11 (recht onder de nieuwe Elho-windmolen), Tilburg

De cursus kost 75 Euro all in ….. Dat is dus ook inclusief alle materialen. Het roggestro ligt al op je te wachten! (In de winkel kost een korf je al meer !)
Je kunt je opgeven door 75 Euro over te maken op reknr. NL62RABO 0157537803 tnv Beezzzz imkerij te Tilburg
(En eh …. De cursus staat eventueel ook open voor niet-imkers)

Zegt het voort …….